O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Konin zarządza gruntami Skarbu Państwa położonymi pomiędzy: 52 06' 04'' a 52°32' 42'' szerokości geograficznej północnej, 18 00' 26'' a 18°39' 28'' długości geograficznej wschodniej.

Zasoby leśne

W Nadleśnictwie Konin dominują drzewostany jednogatunkowe, w których podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Ochrona lasu

Ochrona lasu w historii Lasów Państwowych podlegała licznym przekształceniom, wynikającym z poziomu wiedzy i bieżącej sytuacji. Ze wszystkich działów gospodarki leśnej wyróżniała się zawsze rozumieniem ekologii lasu. Przede wszystkim dostrzegała związki między warunkami siedliskowymi a przebiegiem zmian liczebności owadów liściożernych oraz regulacyjną rolę powiązań między organizmami w biocenozie.

Użytkowanie lasu

Realizacja cięć rębnych odbywać się będzie na podstawie wskazań gospodarczych, zawartych w opisach taksacyjnych oraz wykazu projektowanych cięć rębnych, wykazów drzewostanów w KO, KDO i drzewostanów zakwalifikowanych do przebudowy w najbliższym 10-leciu oraz w oparciu o zasady określone w ZHL z roku 2012.

Urządzanie lasu

Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DL-I.611.55.2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku obowiązuje na lata 2017 – 2026.

Łowiectwo

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym łowiectwa w Polsce jest uchwalona 13 października 1995 roku ustawa Prawo Łowieckie.

Ochrona przyrody

Ochronę przyrody należy rozumieć jako zespół działań mających na celu zachowanie, właściwe wykorzystywanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, szczególnie dziko występujących gatunków roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwo Konin posiada jeden z najważniejszych w Europie certyfikatów jakości.