Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Realizacja cięć rębnych odbywać się będzie na podstawie wskazań gospodarczych, zawartych w opisach taksacyjnych oraz wykazu projektowanych cięć rębnych, wykazów drzewostanów w KO, KDO i drzewostanów zakwalifikowanych do przebudowy w najbliższym 10-leciu oraz w oparciu o zasady określone w ZHL z roku 2012.

Użytki rębne zaprojektowano w ramach gospodarstw dla poszczególnych obrębów. W celu osiągnięcia pożądanych docelowych składów gatunkowych odnowień na poszczególnych typach siedliskowych lasu oraz dla zapewnienia najkorzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju zrealizowanych odnowień zastosowano sposoby użytkowania i rodzaje rębni w oparciu o ustalenia KZP i „Zasady Hodowli Lasu".

Nawroty cięć przyjęto następujące:

− w gospodarstwie specjalnym i na siedliskach wilgotnych – 5-7 lat;

− w gospodarstwie wielofunkcyjnych lasów ochronnych – minimum 5 letni;

− w gospodarstwie wielofunkcyjnych lasów gospodarczych – minimum 4 letni;

− przy rębniach częściowych i stopniowych – 3-10 lat;

− przy rębniach gniazdowych – 5-15 lat.

Okresy odnowienia w gospodarstwie wielofunkcyjnych lasów ochronnych i w gospodarstwie wielofunkcyjnych lasów gospodarczych w obszarze przerębowo-zrębowym przyjęto 10 lat.

Rębnie IIa, IIb, IIIb, zaplanowano w drzewostanach, w których istnieje odnowienie naturalne lub sztuczne albo istnieje możliwość jego uzyskania pod osłoną drzewostanu.

Rębnię IIIa projektowano w celu przebudowy litych drzewostanów sosnowych na mieszane.

W gospodarstwie specjalnym nie projektowano użytkowania rębnego.

W gospodarstwie lasów ochronnych zaprojektowano głównie rębnie złożone II, III, które stanowią 83,8% powierzchni manipulacyjnej projektowanych cięć w tym gospodarstwie.

Rębnia zupełna została zaprojektowana na słabszych siedliskach (Bśw, BMśw), a na siedliskach lasowych w przypadku niewielkiej powierzchni drzewostanów lub niekorzystnego ich kształtu oraz z powodu złego stanu sanitarnego i zdrowotnego, powodującego zagrożenie dla trwałości i stabilności lasu.

W gospodarstwie lasów gospodarczych w obszarze zrębowego sposobu zagospodarowania GZ użytkowanie rębne zaprojektowano tylko w obrębie Konin. Planowana jest głównie rębnia Ib z szerokością pasa zrębowego do 60 m i powierzchnią zrębu do 4 ha. Zaprojektowano ją na łącznej powierzchni 14,74 ha. Na powierzchni 1,72 ha zaprojektowano cięcie uprzątające rębnią IIIa na siedlisku BMśw.

W obszarze przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania GPZ zaplanowano rębnie złożone II i III na łącznej powierzchni manipulacyjnej 408,43 ha, co stanowi 97,3% powierzchni manipulacyjnej projektowanych cięć w tym gospodarstwie.

W celu realizacji programu Polskiej Polityki Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, zgodnie z zaleceniem KZP przy wykonywaniu zrębów zupełnych należy:

- pozostawiać na zrębach do 5% ich powierzchni, grupy drzew wraz z podszytem, kępy drzew młodszych oraz stare drzewa dziuplaste;

- odchodzić w trakcie wykonawstwa od prostych linii zrębowych;

- stosować przyjazne środowisku techniki pozyskania i zrywki drewna.

W planie dla Nadleśnictwa Konin nie zaplanowano CP z pozyskaniem grubizny.

Trzebieże wczesne (TW) i późne (TP) zaprojektowano w drzewostanach, które weszły w okres dojrzewania, z wyłączeniem powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do rębni w pierwszym dziesięcioleciu.

Do cięć pielęgnacyjnych nie zostały przeznaczone drzewostany: w rezerwatach, w strefach całorocznej ochrony gniazd ptaków chronionych, w wyłączonych drzewostanach nasiennych, na siedliskach przyrodniczych w stanie A, w drzewostanach zaliczonych do ekosystemów reprezentatywnych oraz w zdrowych drzewostanach, głównie starszych klas wieku, o równomiernym zwarciu i niskim zadrzewieniu, w których został ostatnio prawidłowo wykonany zabieg trzebieżowy. Miąższość, która będzie pozyskana musi wynikać z aktualnych potrzeb hodowlanych konkretnego drzewostanu w chwili wykonywania zabiegu.

Przyjęty etat ogółem użytkowania głównego 739 820 m3 brutto stanowi 94,84% spodziewanego przyrostu bieżącego tablicowego oraz 87,41% uzyskanego w ubiegłym okresie przyrostu bieżącego użytecznego.