Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

W Nadleśnictwie Konin najczęściej spotyka się drzewostany jednogatunkowe. Największy udział drzewostanów wielogatunkowych (cztery i więcej gatunków) widoczny jest w młodszych klasach wieku (do 40 lat).

W Nadleśnictwie Konin najczęściej spotyka się drzewostany jednogatunkowe. Największy udział drzewostanów wielogatunkowych (cztery i więcej gatunków) widoczny jest w młodszych klasach wieku (do 40 lat).

Na terenie nadleśnictwa dominują drzewostany jednopiętrowe (93%), rzadko występują dwupiętrowe. Sporadycznie spotyka się drzewostany wielopiętrowe. Brak natomiast zupełnie drzewostanów o budowie przerębowej.

Zdecydowana większość drzewostanów nadleśnictwa pochodzi z odnowień sztucznych – 99,0%. Drzewostany z odnowień naturalnych (samosiewu) stanowią tylko 0,2% powierzchni leśnej. Tworzą je głównie brzoza i osika.

W nadleśnictwie przeważają zdecydowanie drzewostany (głównie starszych klas wieku) rosnące na siedliskach zniekształconych – zajmują prawie połowę powierzchni leśnej. Na nieznacznie mniejszej powierzchni występują siedliska w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Siedliska zdegradowane, przekształcone i zdewastowane występują sporadycznie na powierzchni 1,2 ha.

Jednąz form degeneracji lasu jest borowacenie. Ta forma zniekształcenia występuje na 89,4% powierzchni nadleśnictwa. Najczęstsze jest borowacenie słabe (wg POP) – obejmuje 42,9% powierzchni.

Drugą ważną formą degenaracji jest neofityzacja. Gatunki obce występują na powierzchni 107,84 ha (jeżeli w wydzieleniu znajduje się gatunek obcy to przypisano mu całą powierzchnię pododdziału z wyjątkiem występujących pojedynczo lub miejscami). Największy udział ma tu robinia akacjowa Robinia pseudacacia. Drugim pod względem zajmowanej powierzchni jest sosna czarna Pinus nigra. W warstwie podszytu spotyka się czeremchę amerykańską, a w runie często występuje niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora.