Lista aktualności Lista aktualności

HODOWLA LASU

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach zadaniem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju.

 

Lasy jako zbiorowiska długowieczne i wielkopowierzchniowe wywierają ogromny wpływ na zachowanie równowagi w przyrodzie. Stan tej równowagi zależy od stopnia zróżnicowania lasów i ich potencjału przyrodniczego. Lasy w znacznym stopniu wpływają też na kształtowanie się warunków klimatycznych, stosunków wodnych i procesów glebotwórczych.

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych, z respektowaniem procesów naturalnych poprzez:
a) stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych,
b) kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
c) zapewnianie produkcji drewna i użytków niedrzewnych. 

Cele i sposoby ich realizacji określane są na etapie sporządzania projektu planu urządzenia lasu. 

Hodowla lasu obejmuje wszystkie zabiegi począwszy od zakładania upraw poprzez pielęgnację, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne a także właściwie prowadzone trzebieże, aż do różnych rodzajów rębni.

Zestawienie zadań z hodowli lasu na lata 2017-2026 opracowano na podstawie wskazań gospodarczych określonych przy inwentaryzacji oraz na podstawie wykazu cięć w zakresie powierzchni planowanych do użytkowania rębnego.

 

Rozmiar prac z zakresu hodowli lasu na bieżący okres gospodarczy dla Nadleśnictwa Konin przedstawia się następująco:

a) Odnowienia i zalesienia na powierzchniach otwartych

W bieżącym okresie gospodarczym przewiduje się odnowienie halizn i zrębów ubiegłego okresu na powierzchni 58,99 ha oraz zrębów bieżących na powierzchni 252,90 ha.

b) Odnowienia pod osłoną drzewostanów

Odnowienia pod osłoną drzewostanów przy rębniach częściowych IIa, IIb, IIIa i IIIb zaprojektowano na łącznej powierzchni 907,06 ha.

c) Podsadzenia produkcyjne

Podsadzenia produkcyjne zaprojektowano na powierzchni 11,25 ha, głównie w drzewostanach sosnowych, brzozowych IIb i IIIa klasy wieku na siedliskach BMśw, LMśw, LMw i Lśw, w których nie występują podrosty i podszyty.

d) Dolesienia luk

Dolesienia luk nie zaprojektowano.

e) Poprawki i uzupełnienia

Poprawki i uzupełnienia zaplanowano w uprawach istniejących i młodnikach na łącznej powierzchni 252,09 ha.

f) Pielęgnowanie upraw i młodników

Pielęgnowanie gleby - zaplanowano w uprawach istniejących wymagających tego zabiegu na powierzchni 40,52 ha. Pielęgnację gleby zaprojektowano także na haliznach, zrębach ubiegłego okresu oraz na nieodnowionych gniazdach w KDO na powierzchni 71,02 ha. Pielęgnację gleby zaprojektowano więc na łącznej powierzchni 111,54 ha.

Czyszczenia wczesne - zaprojektowano na uprawach założonych w ubiegłym okresie na łącznej powierzchni 428,31 ha.

Czyszczenia późne - zaprojektowano w części starszych upraw oraz w młodnikach na łącznej powierzchni 880,39 ha.

g) Melioracje

Nawożenia mineralnego nie przewiduje się.

Melioracje agrotechniczne zaprojektowano na łącznej powierzchni 1287,02 ha.

Melioracji wodnych polegających na czasowym odprowadzaniu wody z powierzchni do odnowień nie projektuje się.

h) Nasiennictwo i zagadnienia selekcji

Nadleśnictwo Konin posiada jeden WDN na terenie obrębu Kazimierz Biskupi i cztery WDN w obrębie Konin na łącznej powierzchni 25,93 ha.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 257,87 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych.

W obrębie Konin zlokalizowane są dwie plantacyjne uprawy nasienne (5,02 ha Soc, 4,12 ha Md), o łącznej powierzchni 9,14 ha.

W obrębie Konin zaewidencjonowane są 2 olsze będące drzewami matecznymi.

Na terenie Nadleśnictwa Konin zaewidencjonowano 27 upraw pochodnych o łącznej powierzchni 122,62 ha, których część założono w 4 blokach.

Nadleśnictwo prowadzi w obrębie Konin szkółkę leśną w oddziale 145h i 146b o powierzchni 9,12 ha.

Do działu hodowli lasu należy również szkółkarstwo oraz nasiennictwo i selekcja.
Szkółkarstwo ma za zadanie wyprodukować sadzonki na potrzeby Nadleśnictwa jak również lokalnych odbiorców, z wcześniej zebranych nasion.

Nasiennictwo i selekcja obejmuje zadania związane z prowadzeniem drzewostanów nasiennych oraz ze zbiorem, przechowywaniem i przygotowaniem nasion do siewu.