Położenie

Nadleśnictwo Konin podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu a siedziba nadleśnictwa znajduje się na obszarze obrębu Konin w oddziale 259o.

Historia

Lasy obecnego Nadleśnictwa Konin należały przed rokiem 1939 do kilku majątków, a niewielkie powierzchnie były własnością chłopską.

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r.