Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Nadleśnictwo Konin należy do Rejonu Hodowlanego II - Konin. Na terenie Nadleśnictwa jest 19 Kół Łowieckich dzierżawiących 26 obwodów.

Powierzchnia całkowita tych obwodów wynosi 141 828 ha.

Obwody są dzierżawione przez Koła Łowieckie, które prowadzą gospodarkę łowiecką na tych obszarach.

Do zadań nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej będzie należała współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

− dokonywania rzetelnej inwentaryzacji zwierzyny;

− opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania obwodów łowieckich;

− poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochrona ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, buk, wierzby oraz dzikie drzewa i krzewy owocowe.