Lista aktualności Lista aktualności

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym łowiectwa w Polsce jest uchwalona 13 października 1995 roku ustawa Prawo Łowieckie.

Zgodnie z jej brzmieniem „Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, (…) oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej”.

Zwierzyna w stanie wolnym stanowi dobro ogólnonarodowe, jest własnością Skarbu Państwa.

Głównymi zadaniami łowiectwa jest ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Łowiectwo ma na celu także poprawę warunków bytowania zwierząt poprzez ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego, oraz  zachowanie jego równowagi przyrodniczej dla uzyskiwania możliwie jak najlepszej kondycji osobniczej populacji. Celem łowiectwa jest także spełnianie potrzeb społecznych takich jak myślistwo, kultywowanie tradycji oraz krzewienie etyki i kultury łowieckiej.

Zwierzyna w stanie wolnym stanowi dobro ogólnonarodowe,                                   jest własnością              Skarbu Państwa

Administracja w zakresie łowiectwa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, sprawuje ją samorząd województwa.

Cały obszar kraju podzielony jest na obwody łowieckie. Na terenie Nadleśnictwa Konin, położonego w II Rejonie Hodowlanym „KONIN”, znajduje się 26 obwodów łowieckich, z czego 1 to obwód łowiecki leśny (obszar, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40% ogólnej powierzchni tego obszaru) oraz 25 obwodów łowieckich polnych, w których grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej ich powierzchni.

Obwody łowieckie z terenu Nadleśnictwa Konin wydzierżawione są przez Starostę Konińskiego 19 kołom łowieckim zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim, tylko 1 obwód łowiecki (leśny) wydzierżawiony jest kołu łowieckiemu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu). Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich właśnie przez koła łowieckie, w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Głównymi zadaniami łowiectwa jest ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami                         zwierząt łownych

Zgodnie z Prawem łowieckim nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

  • może brać udział w sporządzeniu corocznej inwentaryzacji;
  • zatwierdza, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, roczne plany łowieckie;
  • współdziała z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) oraz z właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;
  • jest organem odwoławczym (szacowanie szkód od zwierzyny).