Wydawca treści Wydawca treści

„ODTWARZANIE SIEDLISK LASÓW WILGOTNYCH – RETENCJA WODNA – PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM SUSZY W LEŚNICTWIE BELNY” REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA RENATURYZACJA MOKRADEŁ ORAZ ODTWARZANIE NATURALNYCH WILGOTNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA TERENACH OCHRONNYCH REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU PRZEZ ZWIĘKSZANIE RETENCYJNOŚCI WODNEJ ORAZ SPOWALNIANIE ODPŁYWU WÓD"

Planowany okres realizacji projektu: 09.06.2021 - 30.04.2024

Beneficjent:  Nadleśnictwo Konin

Cel ogólny projektu: renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód.

Rezultaty projektu: wdrożenie planów zarządzania ekosystemami

Przedmiot działań inwestycyjnych na terenie Nadleśnictwa Konin: przedmiotem planowanych działań inwestycyjnych są roboty budowlane związane z budową rowów melioracyjnych nawadniających o łącznej długości około 1,12 km (rów główny od którego odchodzić będą rowy pomocnicze). Projektowane rowy zostaną zasilone wodą z cieku naturalnego – istniejący rów - Dopływ z Zielonki. Zastawki na istniejącym cieku naturalnym będą powodowały zwiększenie retencjonowania wody w części oddziału 85 i 86. Projektowany obszar oddziaływania wynosi około 10,04 ha. Na trasie rowu projektuje się zastawki w ilości 5 szt. w celu spowolnienia przepływu wody i zwiększenia retencyjności wodnej rowu. Zastawki będą służyć do regulowania poziomu wody w rowie w celu lepszego uwodnienia gruntu. Podczas regulowania poziomu wody w rowie do palików będą mocowane deski podpiętrzające wodę. Za i przed zastawkami  planuje się umocnienie dna rowu i skarpy narzutem kamiennym na geowłókninie w palisadzie drewnianej. W celu umożliwienia dostępu do kompleksu leśnego planuje się na rowie przepust z rury ułożony na podbudowie żwirowej, skarpy i dno przepusty umocnione. Układ rowów nawadniających regulowanych za pomocą zastawek ma na celu nawodnienie terenu, natomiast zastawka na cieku naturalnym ma na celu utworzenie  rozlewiska z wykorzystaniem istniejącego rowu.

Nadleśnictwa uczestniczące: Antonin, Czerniejewo, Góra Śląska, Kalisz, Karczma Borowa, Konin, Konstantynowo, Kościan, Krotoszyn, Łopuchówko, Oborniki, Pniewy, Przedborów, Syców, Taczanów, Włoszakowice.

Wartość projektu

Całkowite maksymalne kwalifikowalne koszty projektu: 4 937 576, 87 zł

Dofinansowanie przyznane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa: 4 196 940, 37 zł

Fundusze Norweskie i EOG

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Nowergii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. 

Fundusze Norweskie i EOG na lata 2014-2021 wynoszą 2,8 miliarda euro. 

Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe pytania;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. 

Program Funduszy Norweskich i EOG składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, kórych wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Więcej informacji na temat wsparcia udzielanego przez Państwa Darczyńców można znaleźć na poniższej stronie https://eeagrants.org/