Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Konin, ul. Gajowa 2, 62-510 Konin

Plac nadleśnictwa otoczony jest ogrodzeniem. Na plac można dostać się przez bramę wjazdową lub furtkę (wolne od progów). Przy furtce (na jednym ze słupków) znajduje się domofon.

Pojazdy parkowane są na miejscach postojowych obok siedziby nadleśnictwa lub bezpośrednio przy drodze dojazdowej na wyznaczonych do tego miejscach. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby prowadzą dwa dojścia z kostki betonowej. Jeden od strony parkingu na placu a drugi od ul. Gajowej. Obydwa dojścia prowadzą bezpośrednio do wejściowych drzwi do budynku.

Przed wejściem do budynku znajduje się spocznik o wymiarach 7 na 1,2 m na wysokości 15 cm, nad poziomem powierzchni utwardzonej, nie posiadający podjazdu dla inwalidów.

Po obu stronach spocznika znajdują się wejścia do budynku. Po prawej stronie znajduje się wejście do sekretariatu natomiast po lewej do księgowości oraz sprzedaży detalicznej.

Sekretariat oraz księgowość znajduje się na jednym poziomie a wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Na parterze znajdują się dwie toalety jednak nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy, ani platformy umożliwiającej dostanie się na pierwsze piętro budynku.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego i nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza.

Petenci są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

W celu rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 63 242 47 39 lub e-mailowo na adres: konin@poznan.lasy.gov.pl