Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Konin podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu a siedziba nadleśnictwa znajduje się na obszarze obrębu Konin w oddziale 259o.

Z Nadleśnictwem Konin sąsiaduje sześć nadleśnictw: od południa nadleśnictwa: Turek i Grodziec, od zachodu Nadleśnictwo Gniezno, od wschodu Nadleśnictwo Koło (RDLP Poznań), od północy Nadleśnictwo Miradz i Nadleśnictwo Kutno (RDLP Toruń).

Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Konin położony jest w całości na obszarze województwa wielkopolskiego:

w całości na obszarze województwa wielkopolskiego

- powiat koniński: gmina Golina, gmina Kazimierz Biskupi, gmina Kleczew, gmina Kramsk, gmina Krzymów, gmina Rychwał, gmina Rzgów, gmina Skulsk, miasto i gmina Sompolno, gmina Stare Miasto, miasto i gmina Ślesin, gmina Wierzbinek, gmina Wilczyn;

- powiat słupecki: gmina Ostrowite oraz Miasto Konin.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej („Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010 r. Zielony, A. Kliczkowska) Nadleśnictwo Konin znajduje się na terenie Krainy Wielkopolsko–Pomorskiej (III): 

Kraina Wielkopolsko–Pomorska

- Mezoregion Pojezierzy Wielkopolskich (III.20);

- Mezoregion Równiny Opalenicko–Wrzesińskiej (III.24);

- Mezoregion Doliny Środkowej Warty (III.30);

- Mezoregion Wysoczyzny Tureckiej (III.34).

Położenie Nadleśnictwa Konin według obecnie stosowanego (nawiązującego do uniwersalnej klasyfikacji Międzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej) podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne w układzie dziesiętnym (Jerzy Kondracki, 2000) przedstawia się następująco:

Obszar: Europa Zachodnia (1-924)

Podobszar: Pozaalpejska Europa Środkowa (1-924.3)

Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31)

            Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie (315)

                        Makroregion: Pojezierze Wielkopolsko - Kujawskie (315.5)

                                   Mezoregion: Pojezierze Gnieźnieńskie (315.54)

                                   Mezoregion: Równina Wrzesińska (315.56)

                                   Mezoregion: Pojezierze Kujawskie (315.57)

            Podprowincja: Nizina Środkowopolska (318)

                        Makroregion: Niziny Południowowielkopolskie (318.1)

                                    Mezoregion: Dolina Konińska (318.13)

                                    Mezoregion: Kotlina Kolska (318.14)

                                    Mezoregion: Wysoczyzna Kłodawska (318.15)

                                    Mezoregion: Równina Rychwalska (318.16)

                                    Mezoregion: Wysoczyzna Turecka (318.17)

Według Podziału Hydrograficznego Polski cały obszar Nadleśnictwa Konin położony jest w dorzeczu Warty, na obszarze zlewni bezpośredniej oraz jej dopływów, z których największym jest Noteć. Lasy nadleśnictwa podzielone są działami wodnymi II, III i IV rzędu oddzielającymi poszczególne zlewnie.

Obszary zajmowane przez Nadleśnictwo Konin położone są według A. Wosia (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1999) w XVIII - Środkowowielkopolskim regionie klimatycznym. Nadleśnictwo Konin położone jest na przejściu pomiędzy strefą chłodniejszego i wilgotniejszego klimatu charakterystycznego dla Dzielnicy Pomorskiej, a strefą suchego i cieplejszego klimatu, jakim cechuje się Dzielnica Środkowa. Ścierają się tu elementy oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodniego. Położenie obszaru nadleśnictwa w cieniu opadowym pojezierzy pomorskich od północy oraz Sudetów od południa sprawia, że roczne sumy opadów są tu mniejsze, niż w innych częściach Nizin Polskich.