Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Według definicji jaką podaje ustawa o ochronie przyrody: „park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju”

Grunty Nadleśnictwa Konin leżą na terenie 3 parków krajobrazowych: Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.

 

Powidzki Park Krajobrazowy

Powołany został Rozporządzeniem nr 18 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.

Położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na Pojezierzu Gnieźnieńskim, na terenie gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo.

Jego całkowita powierzchnia wynosi 24 600 ha.

Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu młodoglacjalnego o dużym zróżnicowaniu form, którego główny element stanowi zespół kilkunastu jezior polodowcowych, przeważnie o charakterze rynnowym (w tym największe jeziora regionu: Powidzkie i Niedzięgiel) ze zbiorowiskami podwodnych łąk ramienicowych, licznymi gatunkami ryb i dogodnymi warunkami do bytowania ptaków; ochrona stanowisk rzadkich roślin wodno-błotnych.

Część Parku będąca w zasięgu działania Nadleśnictwa Konin leży na terenie gminy Wilczyn, w leśnictwie Skulsk (oddziały 17-29A), na łącznej powierzchni 425,23 ha.

 

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy utworzony został na mocy Rozporządzenia nr 60 Wojewody Konińskiego z 19 października 1995 roku. Park powstał na bazie utworzonego w 1985 r. Pyzdrskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Leży on w dolinie środkowej Warty pomiędzy autostradą A2 a ujściem Prosny do Warty poniżej Pyzdr (powiaty słupecki i wrzesiński).

Powierzchnia Parku wynosi 13428 ha.

Park utworzony został w celu zachowania pradolinnego krajobrazu doliny środkowej Warty z mozaiką siedlisk przyrodniczych (zwłaszcza wodnych i łąkowych), stwarzających dogodne warunki do bytowania dla ptaków wodno-błotnych; zabezpieczenie walorów kulturowych związanych z osadnictwem na kępach wydmowych i na krawędzi pradoliny, w tym z ośrodkami władzy kościelnej i świeckiej w Lądzie, Ciążeniu i Pyzdrach.

Część Parku będąca w zasięgu działania Nadleśnictwa Konin leży na terenie gminy Rzgów, w leśnictwie Kowalewek (oddziały 219a, b, 224a) na łącznej powierzchni 3,91 ha.

 

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Początkowo utworzony on został, jako rezerwat krajobrazowy na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1967 roku (MP nr 53, poz. 263) na powierzchni 12683,76 ha.

Celem powołania rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego, zabezpieczenie wartości historycznych tego rejonu związanych z początkami państwa polskiego, a także ochrona naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu (Jezioro Gopło, obszar gruntów i lasów do niego przylegających, ostoja ptactwa wodnego i błotnego).

Aktualnym celem ochrony parku jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych; zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące; zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych i naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego.

Powierzchnia Parku w województwie wielkopolskim wynosi 3074,59 ha.

Park obejmuje obszar gruntów, lasów, bagien i nieużytków oraz jeziora: Gopło, Skulskie, Paniewskie i Czartowo położone w gminach: Kruszwica, Jeziora Wielkie, Piotrków Kujawski i Skulsk.

Część Parku będąca w zasięgu działania Nadleśnictwa Konin obejmuje oddziały 1-10A, 10Ba-c o łącznej powierzchni 242,36 ha leżące na terenie leśnictwa Skulsk.