Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA GATUNKOWA

Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej

         W Nadleśnictwie Konin stwierdzono występowanie 44 gatunków roślin i grzybów chronionych. Ochroną ścisłą objęte jest 6 gatunków roślin naczyniowych natomiast ochronie częściowej podlega 38 gatunków (3 gatunki grzybów i porostów, 23 gatunki mchów i wątrobowców oraz 12 gatunków roślin naczyniowych).

         Na terenie Nadleśnictwa Konin stwierdzono również występowanie 271 gatunków zwierząt. Wśród nich ochronie ścisłej podlega 5 gatunków bezkręgowców, 1 gatunek ryby, 6 gatunków płazów, 166 gatunków ptaków i 8 gatunków ssaków. Ochroną częściową objętych jest 15 gatunków bezkręgowców, 1 gatunki ryb, 6 gatunków płazów, 4 gatunki gadów, 8 gatunków ptaków i 11 gatunki ssaków.

Ochronie ścisłej na terenie Nadleśnictwa Konin podlegają:

Rośliny naczyniowe

 1. Betula humilis Brzoza niska OS

 2. Dianthus superbus Goździk pyszny OS

 3. Epipactis palustris Kruszczyk błotny OS

 4. Lilium martagon Lilia złotogłow OS

 5. Liparis loeseli Lipiennik Loesela OS

 6. Ophioglossum vulgatum Nasięźrzał pospolity OS

Bezkręgowce

 1. Czerwończyk fioletek Lycaena helle OS

 2. Przeplatka aurinia Euphydras aurinia OS

 3. Przeplatka maturna Euphydras maturna OS

 4. Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons OS

 5. Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis OS

Ryby

 1. Jesiotr zachodni Acipenser sturio OS

Płazy

 1. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus OS

 2. Kumak nizinny Bombina bombina OS

 3. Ropucha zielona Bufo viridis OS

 4. Rzekotka drzewna Hyla arborea OS

 5. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus OS

 6. Żaba moczarowa Rana arvalis OS

Ptaki

 1. Batalion Calidris pugnax OS

 2. Bączek Ixobrychus minutus OS

 3. Bąk Botaurus stellaris OS

 4. Białorzytka Oenanthe oenanthe OS

 5. Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea OS

 6. Biegus mały Calidris temminckii OS

 7. Biegus zmienny Calidris alpina OS

 8. Bielaczek Mergus albellus OS

 9. Bielik Haliaeetus albicilla  

 10. Błotniak łąkowy Circus pygargus OS

 11. Błotniak stawowy Circus aeruginosus OS

 12. Bocian biały Ciconia ciconia OS

 13. Bocian czarny Ciconia nigra OS

 14. Bogatka Parus major OS

 15. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos OS

 16. Brodziec śniady Tringa erythropus OS

 17. Brzegowka Riparia riparia OS

 18. Brzęczka Locustella luscinioides OS

 19.  Cierniówka Sylvia communis OS

 20. Cyranka Anas querquedula OS

 21. Czajka Vanellus vanellus OS

 22.  Czapla biała Ardea alba OS

 23. Czarnogłowka Poecile montanus OS

 24.  Czubatka Lophophanes cristatus OS

 25. Czyż Spinus spinus OS

 26. Derkacz Crex crex OS

 27. Droździk Turdus iliacus OS

 28. Dubelt Gallinago media OS

 29. Dudek Upupa epops OS

 30.  Dymowka Hirundo rustica OS

 31. Dzierlatka Galerida cristata OS

 32. Dzięcioł czarny Dryocopus martius OS

 33. Dzięcioł duży Dendrocopos major OS

 34. Dzięcioł średni Dendrocopos medius OS

 35. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus OS

 36. Dzięcioł zielony Picus viridis OS

 37. Dzięciołek Dendrocopos minor OS

 38. Dziwonia Erythrina erythrina OS

 39. Dzwoniec Chloris chloris OS

 40. Gajówka Sylvia borin OS

 41. Gągoł Bucephala clangula OS

 42. Gąsiorek Lanius collurio OS

 43. Gil Pyrrhula pyrrhula OS

 44.  Grubodziób Coccothraustes coccothraustes OS

 45. Hełmiatka Netta rufina OS

 46. Jarzębatka Sylvia nisoria OS

 47. Jastrząb Accipiter gentilis OS

 48. Jerzyk Apus apus OS

 49.  Kania czarna Milvus migrans OS

 50. Kania ruda Milvus milvus OS

 51. Kapturka Sylvia atricapilla OS

 52. Kawka Corvus monedula OS

 53. Kląskawka Saxicola rubicola OS

 54. Kobuz Falco subbuteo OS

 55. Kokoszka Gallinula chloropus OS

 56. Kos Turdus merula OS

 57. Kowalik Sitta europaea OS

 58. Krakwa Anas strepera OS

 59. Kraska Corracias garrulus OS

 60. Krętogłów Jynx torquilla OS

 61. Krogulec Accipiter nisus OS

 62. Kropiatka Porzana porzana OS

 63. Krwawodziób Tringa totanus OS

 64.  Kszyk Gallinago gallinago OS

 65. Kukułka Cuculus canorus OS

 66.  Kulczyk Serinus serinus OS

 67. Kulik wielki Numenius arquata OS

 68. Kwiczoł Turdus pilaris OS

 69. Kwokacz Tringa nebularia OS

 70. Lelek Caprimulgus europaeus OS

 71. Lerka Lullula arborea OS

 72. Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus OS

 73. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus OS

 74. Łabędź niemy Cygnus olor OS

 75.  Łęczak Tringa glareola OS

 76. Łozowka Acrocephalus palustris OS

 77. Makolągwa Linaria cannabina OS

 78. Mazurek Passer montanus OS

 79. Mewa siwa Larus canus OS

 80. Modraszka Cyanistes caeruleus OS

 81.  Muchołowka mała Ficedula parva OS

 82. Muchołowka szara Muscicapa striata OS

 83. Muchołowka żałobna Ficedula hypoleuca OS

 84.  Mysikrolik Regulus regulus OS

 85. Myszołow Buteo buteo OS

 86. Nurogęś Mergus merganser OS

 87.  Ogorzałka Aythya marila OS

 88. Ohar Tadorna tadorna OS

 89. Oknówka Delichon urbicum OS

 90. Orlik krzykliwy Clanga pomarina OS

 91.  Ortolan Emberiza hortulana OS

 92. Paszkot Turdus viscivorus OS

 93. Pełzacz leśny Certhia familiaris OS

 94.  Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla OS

 95. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus OS

 96. Perkozek Tachybaptus ruficollis OS

 97. Piecuszek Phylloscopus trochilus OS

 98. Piegża Sylvia curruca OS

 99. Pierwiosnek Phylloscopus collybita OS

 100. Pleszka Phoenicurus phoenicurus OS

 101. Pliszka siwa Motacilla alba OS

 102. Pliszka żółta Motacilla flava OS

 103. Płaskonos Anas clypeata OS

 104. Podgorzałka Aythya nyroca OS

 105. Podróżniczek Luscinia svecica OS

 106. Pokląskwa Saxicola rubetra OS

 107. Pokrzywnica Prunella modularis OS

 108. Potrzos Emberiza schoeniculus OS

 109. Przepiórka Coturnix coturnix OS

 110. Pustułka Falco tinnunculus OS

 111. Puszczyk Strix aluco OS

 112. Raniuszek Aegithalos caudatus OS

 113. Remiz Remiz pendulinus OS

 114. Rokitniczka Acrocephalus schoenebanus OS

 115. Rożeniec Anas acuta OS

 116. Rudzik Erithacus rubecula OS

 117. Rybitwa białoczelna Sternula albifrons OS

 118. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus OS

 119. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida OS

 120. Rybitwa czarna Chlidonias niger OS

 121. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo OS

 122. Rybołów Pandion haliaetus OS

 123. Rycyk Limosa limosa OS

 124. Rzepołuch Linaria flavirostris OS

 125. Samotnik Tringa ochropus OS

 126. Sierpówka Streptopelia decaocto OS

 127. Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula OS

 128. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius OS

 129. Siewka złota Pluvialis apricaria OS

 130. Siewnica Pluvialis squatarola OS

 131. Sikora uboga Poecile palustris OS

 132. Skowronek Alauda arvensis OS

 133. Słowik szary Luscinia luscinia OS

 134. Sosnowka Periparus ater OS

 135. Sojka Garrulus glandarius OS

 136. Srokosz Lanius excubitor OS

 137. Strumieniówka Locustella fluviatilis OS

 138. Strzyżyk Troglodytes troglodytes OS

 139. Szczygieł Carduelis carduelis OS

 140. Szpak Sturnus vulgaris OS

 141. Ślepowron Nycticorax nycticorax OS

 142. Śmieszka Larus ridibundus OS

 143. Śpiewak Turdus philomelos OS

 144. Świergotek drzewny Anthus trivalis OS

 145. Świergotek łąkowy Anthus pratensis OS

 146. Świergotek polny Anthus campestris OS

 147. Świerszczak Locustella naevia OS

 148. Świstun Anas penelope OS

 149. Świstunka Phylloscopus sibilatrix OS

 150. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus OS

 151. Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus OS

 152. Trzmielojad Pernis apivorus OS

 153. Trznadel Emberiza citrinella OS

 154. Turkawka Streptopelia turtur OS

 155. Uhla Melanitta fusca OS

 156. Wąsatka Panurus biarmicus OS

 157. Wilga Oriolus oriolus OS

 158. Wodnik Rallus aquaticus OS

 159. Wrona siwa Corvus cornix OC

 160. Wróbel Passer domesticus OS

 161. Zaganiacz Hippolais icterina OS

 162. Zausznik Podiceps nigricollis OS

 163. Zielonka Porzana parva OS

 164. Zięba Fringilla coelebs OS

 165. Zimorodek Alcedo atthis OS

 166. Żuraw Grus grus OS

  SSaki

 167. Gacek brunatny Plecotus auritus OS

 168. Mopek Barbastella barbastellus OS

 169. Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus OS

 170. Mroczek późny Eptesicus serotinus OS

 171. Nocek duży Myotis myotis OS

 172. Nocek Natterera Myotis nattereri OS

 173. Nocek rudy Myotis daubentoni OS

 174. Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme OS

 

Ochronie częściowej na terenie Nadleśnictwa Konin podlegają:

Grzyby i porosty

 1. Cladonia arbuscula Chrobotek leśny OC

 2. Cladonia rangiferina Chrobotek reniferowy OC

 3. Cetraria islandica Płucnica islandzka OC

Mchy i wątrobowce

 1. Leucobryum glaucum Bielistka siwa OC

 2. Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty OC

 3. Climacium dendroides Drabik drzewkowaty OC

 4. Eurhynchium striatum Dzióbkowiec bruzdowany OC

 5. Eurhynchium angustirete Dziobkowiec Zatterstedta OC

 6. Rhytidiadelphus squarrosus Fałdownik nastroszony OC

 7. Rhytidiadelphus triquetrus Fałdownik trzyrzędowy OC

 8. Hylocomium splendens Gajnik lśniący OC

 9. Homalia trichomanoides Gładysz paprociowaty OC

 10. Campylopus pyriformis Krzywoszczeć torfowa OC

 11. Amblystegium saxatile (radicale) Krzywoszyj korzeniowy OC

 12. Frullania dilatata Miedzik płaski OC

 13. Calliergonella cuspidata Mokradłoszka zaostrzona OC

 14. Ulota bruchii Nastroszek Brucha OC

 15. Ulota crispa Nastroszek kędzierzawy OC

 16. Syntrichia virescens Pędzliczek zielonawy OC

 17. Ptilium crista-castrensis Piorosz pierzasty OC

 18. Polytrichum commune Płonnik pospolity OC

 19. Aulacomnium palustre Prochniczek błotny OC

 20. Pleurozium Schreberi Rokietnik pospolity OC

 21. Sphagnum squarrosum Torfowiec nastroszony OC

 22. Dicranum polysetum Widłoząb kędzierzawy OC

 23. Dicranum scoparium Widłoząb miotlasty OC

Rośliny naczyniowe

 1. Ledum palustre Bagno zwyczajne OC

 2. Menyanthes trifoliata Bobrek trójlistkowy OC

 3. Neottia nidus-avis Gnieźnik leśny OC

 4. Epipactis helleborine Kruszczyk szerokolistny OC

 5. Dactylorhiza incarnata Kukułka krwista OC

 6. Dactylorhiza majalis Kukułka szerokolistna OC

 7. Listera ovata Listera jajowata OC

 8. Hippophae rhamnoides Rokitnik zwyczajny OC

 9. Carex arenaria Turzyca piaskowa OC

 10. Daphne mezereum Wawrzynek wilczełyko OC

 11. Lycopodium clavatum Widłak goździsty OC

 12. Lycopodium annotinum Widłak jałowcowaty OC

Bezkręgowce

 1. Pijawka lekarska Hirudo medicinalis OC

 2. Ślimak winniczek Helix pomatia OC

 3. Paź żeglarz Iphiclides podalirius OC

 4. Szlaczkoń torfowiec Colias palaeno OC

 5. Biegacz gładki Carabus glabratus OC

 6. Biegacz leśny Carabus sylvestris OC

 7. Biegacz skórzasty Carabus coriaceus OC

 8. Tęcznik liszkarz Calosoma sycophanta OC

 9. Tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor OC

 10. Straszka północna Sympecma paedisca OC

 11. Trzmiel gajowy Bombus lucorum OC

 12. Trzmiel leśny Bombus pratorum OC

 13. Trzmiel parkowy Bombus hypnorum OC

 14. Trzmiel rudy Bombus pascuorum OC

 15. Trzmiel ziemny Bombus terrestris OC

Ryby

 1. Koza pospolita Cobitis taenia OC

 2. Piskorz Misgurnus fossilis OC

 3. Śliz pospolity Barbatula barbatula OC

 4. Różanka Rhodeus amarus OC

Płazy

 1. Ropucha szara Bufo bufo OC

 2. Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris OC

 3. Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae OC

 4. Żaba śmieszka Pelophylax ridibundus OC

 5. Żaba trawna Rana temporaria OC

 6. Żaba wodna Pelophylax esculentus OC

Gady

 1. Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara OC

 2. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis OC

 3. Padalec zwyczajny Anguis fragilis OC

 4. Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix OC

Ptaki

 1. Czapla siwa Ardea cinerea OC

 2. Gawron Corvus frugilegus OC

 3. Kopciuszek Phoenicurus ochruros OC

 4. Kormoran Phalacrocorax carbo OC

 5. Kruk Corvus corax OC

 6. Mewa srebrzysta Larus argenatus OC

 7. Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis OC

 8. Sroka Pica pica OC

SSaki

 1. Badylarka Micromys minutus OC

 2. Bóbr europejski Castor fiber OC

 3. Jeż Erinaceus sp. OC

 4. Kret Talpa europaea OC

 5. Łasica Mustela nivalis OC

 6. Mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus OC

 7. Ryjówka aksamitna Sorex araneus OC

 8. Ryjówka malutka Sorex minutus OC

 9. Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens OC

 10. Wiewiórka Sciurus vulgaris OC

 11. Wydra Lutra lutra OC