Wydawca treści Wydawca treści

EDUKACJA W NADLEŚNICTWIE KONIN

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Konin głównie skierowana jest do młodzieży szkolnej jak również do najmłodszych dzieci – przedszkolaków. Przede wszystkim stawia się na przekazywanie dzieciom i młodzieży szacunku dla otaczającej nas przyrody. Realizuje się to przez organizowanie i uczestniczenie leśników w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach i podczas zajęć terenowych w lesie.

Stymulatorem postępu i rozwoju w leśnictwie jest świadomość leśna, czyli stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń grup społecznych o miejscu i roli ekosystemów leśnych w życiu człowieka.

Do głównych celów współdziałania leśnictwa ze społeczeństwem i edukacji leśnej, należy zaliczyć:

  • kształtowanie i promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;
  • nauczanie sposobów ochrony lasów i kształtowanie umiejętności współdziałania w zakresie ich stosowania;
  • akceptowanie bogactwa walorów i zastosowań drewna jako odnawialnego produktu ekologicznego;
  • popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień z zakresu leśnictwa, ochrony środowiska i drzewnictwa;
  • wszechstronna, racjonalna współpraca z organizacjami ochrony przyrody i stowarzyszeniami ekologicznymi;

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu edukacja leśna odbywa się głównie w najbardziej atrakcyjnej i popularnej formie, to jest poprzez odwiedzanie ścieżek edukacyjnych.

Edukacja ekologiczna w Nadleśnictwie Konin

Do chwili utworzenia ścieżki edukacyjnej w Leśnictwie Bieniszew, Nadleśnictwo Konin edukację leśną prowadziło w sposób doraźny, głównie w trakcie spotkań pracowników służby leśnej z młodzieżą szkolną. Z chwilą oddania ścieżki w 1998r. działalność edukacyjna nabrała charakteru systematycznego. Nawiązano kontakty z konińskimi szkołami promując korzystanie ze ścieżki w ramach lekcji przyrody lub biologii. Ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne, cenne nie tylko w regionie konińskim, ale również w całej Wielkopolsce, powstały tu cztery rezerwaty leśne. Obszary leśne będące w sąsiedztwie Konina, a zwłaszcza Puszcza Bieniszewska była i jest bardzo chętnie odwiedzana przez chcących doznać leśnej ciszy turystów. Ich powstanie przyczyniło się do utworzenia w 1998r. wspomnianej ścieżki przyrodniczo-leśnej „Bieniszew". Inicjatywa powstania wypłynęła z N-ctwa, a znaczącej pomocy finansowej udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie. Jest ona jedną z form edukacji przyrodniczej. Pokonując jej trasę można dostrzec część działań leśników, którzy poprzez prowadzenie gospodarki leśnej w powiązaniu z ochroną środowiska wykonują zadania zmierzające do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Równocześnie z utworzeniem ścieżki przyrodniczo-leśnej jako jej element wydano folder opisujący poszczególne stanowiska znajdujące się na jej trasie. W 1999r. staraniem Starostwa Powiatowego w Koninie, Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, Urzędu Miasta w Koninie, PTTK w Koninie i Nadleśnictwa Konin, powstała Trasa rowerowa Konin – Kazimierz Biskupi. Duża część trasy wiedzie lasami bieniszewskimi, pośród rezerwatów.

Zakres edukacji leśnej w N-ctwie Konin nie kończy się na ścieżce przyrodniczej.

Prowadzone jest szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach i gimnazjach. Przedstawiciele N-ctwa uczestniczą w szkolnych konkursach dotyczących ekologii i ochrony środowiska.

Dodatkowo przy siedzibie Nadleśnictwa przygotowano izbę edukacji przyrodniczo-leśnej – w pomieszczeniach po byłych warsztatach wykonano wystawę dydaktyczną o tematyce przyrodniczo-leśnej, w której można przeprowadzić lekcję przyrody, posłuchać odgłosów zwierząt. Izba wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i pomieszczenie socjale. Bardzo atrakcyjną formą edukacji przyrodniczo-leśnej są konkursy malarskie lub literackie organizowane w szkołach. Edukacji leśnej służą, również czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym, oraz wydawane lokalnie, np.: foldery przedstawiające poszczególne Nadleśnictwa, ścieżki przyrodnicze (dydaktyczne) piesze i rowerowe, arboretum a także bogate informacje zawarte na stronach internetowych Nadleśnictw. Rozwój oraz popularność sieci internetowej stworzyły nowe formy i możliwości udostępniania szerokim kręgom społecznym, a zwłaszcza młodzieży, informacji o lesie i środowisku przyrodniczym.

 

Zarządzeniem nr 106/2020 Nadleśniczy Nadleśnictwa Konin wprowadził do stosowania w Nadleśnictwie Konin "Regulamin udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie Nadleśnictwa Konin" znajdujący się w załączeniu.