Lista aktualności Lista aktualności

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU

Długotrwałe okresy bez opadów, ciepłe i wietrzne dni powodują suszę, a co za tym idzie wysoki stopień zagrożenia pożarowego lasu

Zagrożenie to określane jest na podstawie przeprowadzanych pomiarów na godzinny poranne (9:00) i popołudniowe (13:00) na obszarze sześćdziesięciu stref prognostycznych. Aktualne zagrożenie dla Nadleśnictwa Konin, leżącego w strefie 9_E jest informacją ogólnodostępną i może sprawdzić je każdy na stronie internetowej TRAXelektronik lub na stronie Instytutu Badawczego LeśnictwaAktualne zagrożenie dla Nadleśnictwa Konin, jest informacją ogólnodostępną i może sprawdzić je każdy na stronie internetowej TRAXelektronik lub na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wystąpienie pożaru na obszarze leśnym jest również zagrożeniem dla osad i ludności  zamieszkującej w pobliżu, ponieważ zatrzymanie żywiołu  przy wysokim zagrożeniu pożarowym jest dużo bardziej  utrudnione, a co za tym idzie, rozprzestrzenianie się poza obszary leśne jest dużo łatwiejsze.  Poza wysokim zagrożeniem pożarowym i czynnikami atmosferycznymi,  największym problemem i najczęstszą przyczyną powstania pożaru niestety jest skrajna nieodpowiedzialność człowieka. Wypalanie traw czy nieużytków to jedne z działań, które, mimo iż podlegają karze, to każdego roku są odnotowywane.  Takie zachowania często stają się przyczyną powstania pożaru, który może rozprzestrzenić się na grunty innej własności.  Tak  skrajna nieodpowiedzialność może doprowadzić do powstania szkód częściowych, ale też całkowitych w drzewostanach.  Wydarzenia ostatniej soboty na terenie powiatu tarnogórskiego, czyli pożar około 50 ha lasu i nieużytków doskonale przedstawia siłę ognia oraz jak wiele jednostek gaśniczych z lądu, ale również z powietrza musi zostać zaangażowanych w akcję gaśniczą, aby opanować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa. Dodatkowo na  powierzchniach ugaszonych, czyli na tak zwanych „pożarzyskach” często w ciągu kilku kolejnych dni, jeśli są sprzyjające warunki, a mianowicie brak opadów, wysoka temperatura oraz wiatr jest prawdopodobieństwo, że pożar może zostać wzniecony samoczynnie. Dlatego niekiedy dozorowanie i dogaszanie tego samego obszaru trwa kilka dni. Kolejnym problemem przy spaleniu całkowitym drzewostanu jest  jego odnowienie. Wymaga to dużo większego nakładu pracy ze względu na uprzątnięcie takiej powierzchni, a co za tym idzie, wprowadzenie nowego pokolenia w lesie jest utrudnione.

Dobro lasu i jego ochrona jest dla leśników priorytetem, dlatego też  pracownicy naszego nadleśnictwa zachowują przez cały rok wzmożoną czujność podczas wykonywania swoich obowiązków.  Podczas bezpośredniej akcji ochrony przeciwpożarowej,  trwającej zazwyczaj od połowy marca do połowy października, co reguluje na naszym terenie Zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, obszary leśne są bacznie dozorowane nie tylko przez pracowników Służby Leśnej, ale również przez obserwatorów pracujących na dostrzegalniach przeciwpożarowych. Ze względu na I Kategorię Zagrożenia Pożarowego Lasu (KZPL) na terenie Nadleśnictwa Konin obowiązkowo funkcjonują corocznie dwie dostrzegalnie, które ściśle współpracują z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD), znajdującym się w biurze jednostki. KZPL nadleśnictwa ustalana jest zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia pożarowego lasów w planach urządzenia lasu, który obowiązuje przez 10 lat.

Dzięki  działalności nadleśnictw podczas bezpośredniej akcji przeciwpożarowej pożar może zostać wykryty dużo szybciej, łatwiej zlokalizowany, a co za tym idzie informacja o wystąpieniu pożaru przekazana do odpowiednich służb, takich jak Państwowa Straż Pożarna jest dużo bardziej precyzyjna. Wszystkie te czynniki oraz przeprowadzane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie rozpoznania operacyjne lasów i ćwiczenia, pozwalają zapoznać się z terenem w Nadleśnictwie Konin i przyczynić się do usprawnienia akcji gaśniczej. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem ćwiczeń, które odbyły się na koniec kwietnia na terenie Leśnictwa  Lubstów, co w szczegółach zostało opisane przez st. kpt. Piotra Szafrańskiego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 2) korzystania z otwartego płomienia; 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Wszelkie działania prowadzone na terenie naszego nadleśnictwa mają za zadanie chronić las i jego bogactwo, czyli nasze wspólne dobro, a w tym artykule została opisana tylko namiastka działań podejmowanych w tym zakresie. Nawet poprzez jedno nieodpowiednie posługiwanie się ogniem może doprowadzić do zniszczenia całego ekosystemu leśnego na danym obszarze.  W tym miejscu przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w art. 30 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.   w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,  korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Dla utrzymania bezpieczeństwa naszych drzewostanów prosimy wszystkich  o rozwagę
i zachowanie szczególnej ostrożności podczas spędzania czasu w lesie. W przypadku zauważenia pożaru prosimy o niezwłoczne  alarmowanie służb pod numerem 112. Każda minuta jest na wagę złota w przypadku rozpoczęcia akcji gaśniczej obszarów objętych ogniem.

Zauważyłeś pożar?

 

ALARMUJ!!!

Numer alarmowy 112

Straż Pożarna 998

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD) Nadleśnictwa Konin
+ 48 63 242 47 12/697 020 762