Lista aktualności Lista aktualności

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (
  Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
   (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) – o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Zamorze Pniewskie PLH300036, Jezioro Kaliszańskie PLH300044 i Jodły Ostrzeszowskie PLH300059.
 2. w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (
  Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 247, z późn. zm.) – o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002.

Szczegóły znajdują się w załączeniu.