Lista aktualności Lista aktualności

Fakty i mity dotyczące wycinki drzew o okolicy Złotej Góry i Bieniszewa

     Pytacie Nas Państwo co się dzieje w naszych konińskich lasach - tam gdzie prowadzimy gospodarkę leśną, ale i na terenach objętych różnymi formami ochrony. Cieszy nas bardzo Wasze zainteresowanie otaczającą nas przyrodą. Zapewniamy, że priorytetem naszych działań jest troska o las, każdego dnia, sadzimy, pielęgnujemy i wycinamy drzewa, dostarczając drewno do polskich domów i firm. priorytetem naszych działań jest troska o las       W związku z napływającymi do nas pytaniami o prowadzone prace w rezerwatach przyrody informujemy, że w rezerwatach przyrody znajdujących się w okolicy Bieniszewa (rezerwat przyrody Bieniszew, Sokółki, Pustelnik i Mielno) nie są i nie były prowadzone prace związane z gospodarką leśną, a jedyne drzewa, które były usuwane w ww. rezerwatach to drzewa stwarzające realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, znajdujące się przy drodze dojazdowej do Klasztoru oo. Kamedułów. Drzewa usunięte zostały w ramach działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i zostały pozostawione na gruncie do naturalnego rozkładu, o czym za każdym razem informowaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. w rezerwatach przyrody znajdujących się w okolicy Bieniszewa nie są i nie były prowadzone prace związane z gospodarką leśną

     Nadleśnictwo jest zobowiązane do usuwania takich drzew, gdyż to ono odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi przebywających na zarządzanym przez nie terenie. W sytuacji, w której wystąpiłoby realne zagrożenie, nadleśniczy mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

     Natomiast w związku z pytaniami dotyczącymi rezerwatu przyrody Złota Góra pragniemy zaznaczyć, że wszystkie prace wykonane, wykonywane i planowane do realizacji są zgodne z zapisami zawartymi w obowiązującym planie ochrony rezerwatu przyrody „Złota Góra” na lata 01.01.2004 r.-31.12.2023 r. oraz innymi dokumentami dotyczącymi wskazanego rezerwatu i mają na celu przebudowę drzewostanu (dopasowaniu składu gatunkowego do siedliska, a docelowo poprawę stanu drzewostanu). Rezerwat ten jest objęty ochroną czynną, w związku z tym realizowane są w nim działania ochronne. wszystkie prace w rezerwacie przyrody Złota Góra są zgodne z zapisami zawartymi w obowiązującym planie ochrony rezerwatu przyrody „Złota Góra”

     Prace w rezerwacie związane z przebudową drzewostanów są wykonywane corocznie, w myśl zasad  prowadzenia gospodarki leśnej. Obecnie nie prowadzimy prac związanych z pozyskaniem drewna w rezerwacie przyrody Złota Góra, a jedyny zabieg hodowlany, związany z pozyskaniem drewna w tamtej okolicy prowadzony jest poza rezerwatem przyrody Złota Góra. W danym fragmencie lasu rośnie prawie w 100% sosna w wieku 110 lat, wprowadzamy tam gatunki liściaste, takie jak dąb i buk. Gatunki te wzbogacą lokalne siedlisko leśne i staną się domem dla wielu nowych gatunków zwierząt i roślin.

     Wyjaśniamy, że prowadzona przez nas gospodarka leśna opiera się na podstawowym akcie prawnym, jakim jest Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Mówi ona o tym, jak powinny być zarządzane lasy oraz opisuje, jak prowadzić trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. gospodarka leśna opiera się na podstawowym akcie prawnym, jakim jest Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Leśnicy zgodnie z tą ustawą działają w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie, który nazywa się planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu. To taki specjalistyczny poradnik, co, kiedy, gdzie i jak robić, a wszystko po to, aby zachować nasze lasy, w jak najlepszej kondycji oraz utrzymać nieprzeceniony wpływ na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

     Nasze dotychczasowe działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i poprawę kondycji lasów, w tych trudnych warunkach pogodowych nie należą do najprostszych. Trwająca od wielu lat susza przyczynia się do obniżenia kondycji pojedynczych drzew, ale także całego lasu. Osłabione drzewostany padają „łupem” zarówno czynników biotycznych, jak i abiotycznych, gradacje owadów, stresy klimatyczne, niespodziewane zjawiska pogodowe. Podejmowane przez nas, jak również leśników w całej Polsce, działania są ukierunkowane na zapewnienie powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych w perspektywie wielu lat. nasze działania mają na celu zachowanie trwałości lasu i poprawę kondycji lasów

     Najcenniejsza u leśnika jest wyobraźnia i umiejętność przewidywania skutków własnych działań. Ale do tego potrzebna jest wiedza i doświadczenie zdobywane latami. W lesie nie ma schematów i nie ma rutyny, nie można powiedzieć, że wszystko robimy tak samo. Las zmienia się wraz z upływem czasu oraz w zależności od miejsca, w którym się znajduje. Z pozoru podobnie wyglądające fragmenty lasu mogą tak naprawdę różnić się diametralnie. My leśnicy powinniśmy, a wręcz musimy te różnice potrafić wychwytywać. To tak jak w zabawie ze znalezieniem na obrazku 10 różnic, na początku wydają się identyczne,  ale w miarę jak koncentrujemy się na szczegółach zaczynamy zauważać różnice. Po pewnym czasie zastanawiamy się jak mogliśmy tego nie zauważyć. Dlatego do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej nie wystarcza tylko wiedza „książkowa”, ale również doświadczenie, aby las miał jak najmniej tajemnic.

     Nasze działania polegające na stopniowej przebudowie drzewostanów oraz zróżnicowaniu zarówno struktury wiekowej, jak i przestrzennej mają za zadanie nie dopuścić do rozpadu lub uszkodzenia znacznych powierzchni leśnych. Przebudowa istniejących drzewostanów ma na celu zróżnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej, a fragmenty lasów podlegające tym zabiegom najczęściej zbudowane są z jednogatunkowych drzewostanów sosnowych w wieku ok. 100 lat będących w fazie stopniowego zamierania. Nasze działania mają za zadanie nie dopuścić do rozpadu lub uszkodzenia znacznych powierzchni leśnych

     Dzięki takim działaniom możemy pozyskiwać najcenniejszy, najdoskonalszy i najbardziej ekologiczny surowiec jakim jest drewno. Ma ono 30000 zastosowań i cały czas odkrywane są nowe. Żeby mieć dostęp do drewna niezbędna jest trwała, zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna i taką staramy się wykonywać każdego dnia naszej pracy.

     Mamy w naszych lasach także bardzo wiele miejsc, które objęte są różnymi formami ochrony.

Od strony formalnej oparte są one o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody

     Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;

4) siedlisk przyrodniczych;

5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

7) krajobrazu;

8) zieleni w miastach i wsiach;

9) zadrzewień. formy ochrony przyrody

     Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej ustawie formami ochrony przyrody są:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) użytki ekologiczne;

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

     Dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje odpowiednio plan ochrony parku narodowego, plan ochrony rezerwatu przyrody oraz plan ochrony parku krajobrazowego.   dla rezerwatów przyrody sporządza się i realizuje plan ochrony rezerwatu przyrody

     Jako leśnicy i pracownicy Lasów Państwowych wszystkie prace związane z gospodarką leśną na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Konin prowadzimy w oparciu o:

- zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.,

- Program Ochrony Przyrody stanowiący element Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

- Prognozę Oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 stanowiącą element Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wspomniane wyżej dokumenty stanowią podstawę gospodarowania w naszych lasach, są zatwierdzane przez Ministra Środowiska, a leśnicy zarządzają lasami w zgodzie z obowiązującym prawem. prace związane z gospodarką leśną prowadzone są w oparciu o zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu

     Dokumenty na podstawie, których konińscy leśnicy gospodarują w lokalnych lasach można przeczytać w siedzibie Nadleśnictwa Konin (adres: ul. Gajowa 2, 62-510 Konin) a dodatkowo Program Ochrony Przyrody oraz Prognoza Oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 zostały zamieszczone na stronie BIP Nadleśnictwa Konin w module „Plan Urządzenia Lasu” w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym.

     Dodatkowo, aby ułatwić dostęp do informacji dla zainteresowanych naszą działalnością, na naszej stronie internetowej w odpowiednich zakładkach, znajdują się informacje dotyczące naszej pracy. Serdecznie zachęcamy do przeglądania informacji zamieszczonych na naszej stronie, a w przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt. Co dzień pracujemy dla lasu i dla ludzi

     Co dzień pracujemy dla lasu i dla ludzi, jesteśmy otwarci na sugestie i chętni do merytorycznej dyskusji.

     To trudne czasy dla ekosystemów leśnych, ale zapewniamy, że robimy to na czym się znamy najlepiej i jak najlepiej potrafimy. Około 75% terenu Nadleśnictwa Konin objęte jest różnymi formami ochrony przyrody

     Dotychczasowe nasze działanie przyniosło oczekiwany rezultat i lasy w Polsce mają się dobrze. Rozmawiajmy i dzielmy się uwagami, a na pewno będzie to z korzyścią dla nas, naszych następców i lasu przede wszystkim. Około 75% terenu Nadleśnictwa Konin objęte jest różnymi formami ochrony przyrody, co jest najlepszym dowodem na to, że troska o ochronę przyrody to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez konińskich leśników.