Asset Publisher Asset Publisher

PLAN URZĄDZANIA LASU

Nadleśnictwo Konin prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzenia lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu. Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DLOPiK-L-lp-611-22/08 z dnia 12 marca 2008 roku obowiązuje na lata 2007 – 2016.

Nadleśnictwo Konin prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzenia lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DLOPiK-L-lp-611-22/08 z dnia 12 marca 2008 roku obowiązuje na lata 2007 – 2016.
 

Krótka charkterystyka Nadleśnictwa Konin (wyciąg z PUL)

 

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Konin geograficznie położone jest wokół miasta Konin, 18o00, a 16o39, długości geograficznej wschodniej i między 52o06, a 52o32, szerokości geograficznej północnej.

 

RZEŹBA TERENU

 

Teren Nadleśnictwa Konin należy do obszarów nizinnych średnio i bardzo urozmaiconych pod względem typów rzeźby.

Rozległa pradolina Warty leży na wysokości 80-90m n.p.m. Obszar Pojezierza Kujawskiego i Gnieźnieńskiego jest równiną, miejscami falistą o wysokości bezwzględnej od 85-110m n.p.m. Niewielkie wzniesienia morenowe występują w północnej części Leśnictwa Kazimierz i w kompleksach leśnych w pobliżu miejscowości Niesłusz i Rudzica. Wysokość hałd po wyrobiskach kopalnianych dochodzi do 35m.

 

WARUNKI GLEBOWE

 

Wśród wyróżnionych 18 typów gleb największy udział powierzchniowy wykazują gleby rdzawe, płowe i arenosole, których łączny udział w ogólnej powierzchni Nadleśnictwa wynosi 78%. Spośród nich gleby rdzawe występują na 63% powierzchni leśnej, stanowiac tym samym zdecydowanie najważniejszy gospodarczo typ gleby w Nadleśnictwie.

W grupie rzadziej spotykanych typów gleb w Nadleśnictwie Konin znalazły się bardzo silnie przekształcone przez działalność człowieka gleby poprzemysłowe. Gleby te związane są z działalnością górnictwa odkrywkowego i są to gleby przekształcone w całym profilu, pochodzące ze sztucznych skał macierzystych zrekultywowanych wyrobisk i zwałowisk pokopalnianych.

Gleby o słabo wykształconym profilu glebowym, czyli arenosole zajmuja powierzchnie około 826 ha, co stanowi 6,3 % ogółu gleb.

 

WARUNKI WODNE

 

Pod względem hydrograficznym obszar Nadleśnictwa Konin położony jest w zlewisku Morza Bałtyckiego, w zlewniach następujących rzek:

- Warty - dział wodny II rzędu,

- Noteci - dział wodny III rzędu.

Z północnej części Obrębu Kazimierz Biskupi wody odprowadzane sa poprzez jezioro Budzisławskie, Powidzkie i dalej rzeką Meszną do rzeki Warty. Największe kompleksy leśne Nadleśnictwa odwadniane są rynną jezior goplańskich i dalej Kanałem Morzysławskim do rzeki Warty. Środkowa część Obrębu Kazimierz Biskupi odwadniana jest Strugą Kleczewską i Strugą Biskupią do Jeziora Gosławskiego. Z południowej części obrębu spływają bezpośrednio do Warty, z Leśnictwa Kowalewek także rzeką Pową. Z północno-wschodniej części Obrębu Konin wody odprowadza rzeka Noteć, a ze wschodniej części poprzez Jezioro Lubstowskie, Kanał Grójecki do rzeki Warty. Południowe obszary odwadniane są rzekami Topielec i Pową do Warty.

 

KLIMAT

 

Obszary zajmowane przez Nadleśnictwo Konin położone są według A.Wosia w XVIII - Środkowowielkopolskim regionie klimatycznym.

Nadleśnictwo Konin położone jest na przejściu pomiędzy strefa chłodniejszego i wilgotniejszego klimatu charakterystycznego dla Dzielnicy Pomorskiej, a strefą suchego i cieplejszego klimatu, jakim cechuje się Dzielnica Środkowa.

Warunki klimatyczne obszary Nadleśnictwa Konin są dość trudne do prowadzenia gospodarki leśnej. Niski udział opadów, szczególnie w ostatnich latach występujące długie okresy bezdeszczowe w sezonie wegetacyjnym maja negatywny wpływ na wzrost nowo sadzonych upraw. Wpływa to również na duże zagrożenie pożarowe w lasach. Do tego dochodzą również lokalne szkody powodowane przez wiatr.