Lista aktualności Lista aktualności

szacowanie szkód po nowelizacji ustawy prawo łowieckie

Informujemy, że z dniem 23.08.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1507).

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

  1. w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
  2. przy wykonywaniu polowania.

Od 23 sierpnia 2018r. szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
  2. przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych może złożyć wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek należy  złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.