Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD WODAMI

Oferty pisemne należy składać na załączonym do ogłoszenia wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach, z opisem „Przetarg na dzierżawę gruntów pod wodami” w sekretariacie siedziby Nadleśnictwa Konin, w terminie do 08.12.2020 r. do godziny 10:00.

Nadleśnictwo Konin z siedzibą: ul. Gajowa 2, 62-510 Konin  tel. 63 242 47 12, ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów pod wodami, będących własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Konin.

Szczegółowy opis gruntów do wydzierżawienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, które są do wglądu w:

  1) Urzędzie  Gminy Sompolno na terenie której położone są grunty

  2) na stronie internetowej Nadleśnictwa Konin: http://www.konin.poznan.lasy.gov.pl

  3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Konin

Informację o lokalizacji w terenie i stanie gruntów można uzyskać poprzez kontakt z:

  1) Nadleśnictwem Konin – osoba do kontaktu –Andrzej Kostiukow tel. 697 020 755

  2) leśniczym Leśnictwa Lubstów: Ryszardem Lewandowskim kom. 697 986 510